← back

LAI SHIH SHENG-65LAI SHIH SHENG-64LAI SHIH SHENG-63LAI SHIH SHENG-62 LAI SHIH SHENG-66LAI SHIH SHENG-67LAI SHIH SHENG-68LAI SHIH SHENG-69 LAI SHIH SHENG-70LAI SHIH SHENG-71

 傾斜8公分

2017 

裝置,尺寸依現場而定

 

這道為了修整空間誤差的縫隙,正是我傾斜誠品畫廊的幅度。

 

2017.9   “狗狼時刻”,賴志盛個展,誠品畫廊,台北,台灣